ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „РЕЛЕНА-92” ЕООД

(Общи условия)

Тук са посочени общите условия за ползване на предлаганите от „Релена-92” ЕООД Продукти и Услуги на потребителите на сайта тисигероят.онлайн и са уредени отношенията между „Релена-92” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Руски” 133, ЕИК 200712291 (наричано по-долу за краткост „Релена-92”) и всеки Потребител на Продуктите и Услугите, предлагани чрез сайта тисигероят.онлайн. Използването на този сайт означава, че приемате и сте съгласни с Общите условия. В противен случай, моля, не използвайте сайта.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Определения

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази се дефинират по следния начин:

 • тисигероят.онлайн (http://www.тисигероят.онлайн) е уебсайт, собственост на „Релена-92”. Това не е сайт за електронна търговия по смисъла на Закона за електронната търговия.
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • Персонализиран продукт е предлаган чрез сайта тисигероят.онлайн продукт, на който са посочени име на конкретно лице и/или друга информация за лицето.
 • Поръчка е конкретна заявка за закупуване на избран Продукт (съответно изготвяне/персонализация на този Продукт) при условията на осъществяване на доставка от „Релена-92” и заплащане от страна на Потребителя, посочени на съответната страница на тисигероят.онлайн
 • Потребител е всяко лице, което ползва уебсайта тисигероят.онлайн
 • Услуги, предоставяни посредством тидигероят.онлайн, са действията, осъществявани от „Релена-92” ЕООД, за персонализиране на съдържанието на предлаганите Продукти, както и достъпът до публицистичните материали, публикувани на сайта, като е възможно да се предлагат и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и разширяване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните Продукти и Услуги са описани подробно на съответните страници в тисигероят.онлайн
 • Форсмажорно обстоятелство е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в резултат на което предоставянето на Продукти и Услуги е обективно невъзможно.

II. ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Чл. 2. „Релена-92” изготвя по поръчка Персонализирани продукти и предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение Услугите, предоставяни посредством тисигероят.онлайн, при спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнителните изисквания за конкретните продукти, посочени на съответните страници на тисигероят.онлайн

Чл. 3. Предвид че предоставяните от „Релена-92” Персонализирани продукти и Услуги са разнообразни и постоянно се разширяват и изменят с цел да бъдат подобрени, броят, характеристиките и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от „Релена-92”.

Възлагане на Поръчка и изпълнение на Поръчка

Чл. 4. (1) Възлагането на Поръчка за Персонализиран продукт се осъществява чрез извършване на авансово плащане от страна на Потребителя към „Релена-92” по някой от начините, посочени на съответната страница.

(2) Поръчката се счита за приета след получаване от страна на „Релена-92” на авансово заплатената цена поради това, че продуктът е персонализиран и в случай, че клиентът, след като е поръчал, реши да се откаже, няма как продуктът да бъде продаден на друго лице, за да се покрият разходите за написване, графично оформление, предпечатна подготовка и печат.

(3) При възлагането на Поръчка Потребителят се съгласява комуникацията с него да се осъществява чрез посочени от него електронна поща и/или телефон.

(4) След получаване на плащане от страна на Потребителя „Релена-92” в срок до 24 часа информира Потребителя за получаване на плащането и го уведомява за срока за изпълнение, като изпраща съобщение съгласно чл. 4 (3).

(5) Доставката на Персонализиран продукт се осъществява по някой от начините, посочени на съответната страница. Доставката с куриер е до адрес, посочен от клиента. Доставката с „Български пощи” е до клон на „Български пощи”, най-близък до клиента.

(6) Доставките се извършват на предварително посочен от Потребителя адрес. Необходимо е потребителят до посочи точен адрес за доставката, а при доставка с куриер – и телефонен номер.

(7) „Релена-92” има право да промени куриера, осъществяващ доставката, като с това не се променят цената, срока и начина на доставка.

Цени

Чл. 5. Цените за Персонализираните продукти са обявени на съответната страница на тисигероят.онлайн и могат да бъдат актуализирани от страна на „Релена-92”.

Рекламация

Чл. 6. Потребител, поръчал Персонализиран продукт, може да направи рекламация след доставка само при производствена грешка или фабричен дефект.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на „Релена-92”

Чл. 7. „Релена-92” се задължава след възлагане на Поръчка, да я изпълни в посочения срок и да я предостави на Потребителя по уговорения начин. При неизпълнение на Поръчката в посочения срок „Релена-92” се задължава да възстанови на Потребителя внесената авансова сума в срок от 7 работни дни след изтичане на срока за изпълнение.

Чл. 8. „Релена-92” има правото да променя броя, вида и начините на предоставяне на предлаганите чрез тисигероят.онлайн Продукти и Услуги.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 9. Потребителят има право да получава информация относно статуса на своята Поръчка.

Чл. 10. Потребителят има право да отправя към „Релена-92” въпроси и запитвания.

Чл. 11. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, публикувани на сайта тисигероят.онлайн, принадлежат на „Релена-92” или на съответното указано лице. Тези права са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, освен ако не е изрично указано. Потребителят няма право да премахва от материалите означенията относно принадлежността на интелектуалната собственост.

Чл. 12. При ползване на сайта тисигероят.онлайн Потребителят се задължава:

 • да не извлича чрез технически средства информационни ресурси от сайта тисигероят.онлайн;
 • да не извършва злоумишлени действия.

Чл. 13. Потребителят може да публикува коментари на съответните места в сайта. Не се позволяват коментари, които не са свързани с конкретния продукт, както и коментари с обидно или нецензурно съдържание или с електронни препратки.

Чл. 14. Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли и известия от „Релена-92”  при направено от него запитване, възложена поръчка, както и рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин. Потребителят имат право да откаже получаването на рекламни съобщения.

Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 15. „Релена-92” не носи отговорност за евентуални разлики между цветовете на готовите Продукти и цветовете, показвани на хардуерните устройства на Потребителя. Такива разлики може да се дължат на специфични характеристики и настройки на тези устройства.

Чл. 16. „Релена-92” не гарантира, че предлаганите Продукти и Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя.

Чл. 17. „Релена-92” не носи отговорност за евентуално причинени на Потребителя вреди, освен ако са умишлено причинени от страна на „Релена-92”.

Чл. 18. „Релена-92” не е отговорна за щети, касаещи хардуера или софтуера на Потребителя, произтекли от използването на сайта тисигероят.онлайн.

Чл. 19. Тъй като няма обективната възможност и задължението да контролира уебсайтовете и материалите, до които се получава достъп чрез електронни препратки и рекламни банери в тисигероят.онлайн, „Релена-92” не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове и материали, нито за стоките и услугите, предлагани от трети лица чрез тези електронни препратки и рекламни банери.

Чл. 20. „Релена-92” не носи отговорност за непредоставяне на Продукти или Услуги при възникване на форсмажорни обстоятелства.

Изменение на Общите условия

Чл. 21. (1) Предвид че предлаганите от „Релена-92” Продукти и Услуги се усъвършенстват и разширяват, както и във връзка с евентуални законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Релена-92”.

(2) При промяна на настоящите Общи условия „Релена-92” довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуване на актуалната версия на Общите условия на тисигероят.онлайн

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. „Релена-92” прилага законовите изисквания, а именно – разпоредбите на Закона за защита на личните данни и на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)

Чл. 23. „Релена-92” събира информация относно своите Потребители, която Потребителят предоставя доброволно при възлагане на Поръчка, единствено за целите на изпълнение на поръчката. „Релена-92” обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно.

Чл. 24. При желание за осъществяване на контакт, във формата за контакт се изисква Потребителят да посочи единствено свой имейл адрес. „Релена-92” по никакъв повод не изпраща до своите потребители електронни или каквито и да били други писма, съдържащи искане за предоставяне на потребителско име и парола за достъп до каквито и да е профили.

Чл. 25. „Релена-92” не предоставя лична информация за Потребителите на трети лица. Все пак, възможно е при процеса на отпечатване и изработване на Персонализиран продукт, съдържанието на Персонализирания продукт да стане известно на лицата, ангажирани в отпечатването и изработването. Поради това Потребителят е длъжен много внимателно да прецени каква персонализирана информация да бъде включена в продукта.

Чл. 26. „Релена-92” полага нужните грижи за защита на информацията за Потребителя, станала ѝ известна във връзка с Продуктите и Услугите, освен в случаите на форсмажорно обстоятелство или злоумишлени действия от страна на трети лица.

Чл. 27. „Релена-92” се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Търговски марки

Чл. 28. „Ти си Героят!” е търговска марка на „Релена-92”. Всички други марки са притежание на съответните им собственици.

Недействителност

Чл. 29. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия или част от нея се окаже недействителна, от това не следва недействителност на останалите клаузи.

Приложимо право

Чл. 30. За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия, се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 26.06.2017 г.